Pagdating ng mga europeo

Mga Patakaran at Batas na Sumupil sa Nasyonalismong Pilipino Batas Sedisyon – Itinatag ng Philippine Commission noong 1901.

Pagbabawal sa panghihikayat at lahat ng uri ng pagkilos na magsusulong sa kalayaan ng Pilipinas.

Free Trade o Malayang Kalakalan – nagtatakda sa malayang pagpasok ng mga kalakal ng EU at Pilipinas sa pamilihan ng dalawang bansa.

Mga Patakarang Pangkalakalan na Ipinatupad ng mga Amerikano sa Pilipinas (Lihim na layunin ng mga Amerikano nag awing isang bansang agricultural ang Pilipinas upang maging tagabili lamang ng mga niyaring kalakal ng mga pagawaan at industriya ng Estados Unidos) 3.

Land Registration Act o Torrens Title Act – itinadhana na ang sinumang nagmamay-ari ng lupa ay dapat iparehistro ang kanilang lupain at kumuha ng titulong tinatawag na Torrens Title. Homstead Act – pinayagan ang sinumang magsasaka na makabili ng lupang publiko. Friar Lands Act – ang mga magsasaka ay maaaring bumili ng lupa sa pamahalaan mula sa mga lupaing nabili nito sa mga ordeng relihiyoso. Rice Tenancy Act – nagtatadhana ng pantay na hatian (50-50) sa pagitan ng nagmamay-ari ng lupa at ng magsasaka.

pagdating ng mga europeo-67pagdating ng mga europeo-20

Naging kwalipikasyon sa pagboto noong panahon ng mga Amerikano Patakarang Malayang Kalakalan at Iba pang Patakarang Pang-Ekonomiya ng mga Amerikano Matatandaan na Dollar ang pangunahing layunin ng mga Amerikano sa pagsakop sa Pilipinas, kung kaya’t natural lang na magpatupad sila ng mga patakaran at batas pang-ekonomiko.

Patakarang Pilipinisasyon at iba pang Patakarang Pampolitikang Ipinatupad ng mga Amerikano Tatlong Uri o Yugto ng Pamahalaang Amerikano sa Pilipinas Benevolent Assimilation – ipinatupad ni Pangulong William Mc Kinley noong Disyembre 21, 1898- ipinalalabas ng mga Amerikanong sila’y nagtungo sa Pilipinas upang iangat ang buhay ng mga Pilipino at hindi para sakupin ang mga ito.

Pilipinisasyon – pagbibigay karapatan sa mga Pilipinong pamunuan ang sariling bansa.

Ang disenyong ito ay may isang palapag lamang na kinatatampukan ng isang magarang beranda sa harapan o sa paligid ng bahagi.

Ang bubong ay yari sa yero (galvanized iron), ang mga haligi ay maaaring kahoy o konkretong semento at ang dingding ay karaniwang yari sa table.

Leave a Reply